Actueel

Irma Vergeer geïnstalleerd in de gemeenteraad !

Afgelopen donderdag (21-9) is Irma welkom geheten door burgemeester Dilia Blok en ontving ze lovende woorden van onze fractievoorzitter. De aanmoediging en aanwezigheid van familie, inclusief lieve woorden van Irma’s kinderen, maakten het een onvergetelijke avond!

Irma Vergeer vervangt Frank van Tulden als raadslid

Ons raadslid Frank van Tulden heeft vorig jaar een woning gekocht in de gemeente Asten. Omdat raadsleden niet in een andere gemeente mogen wonen, is de consequentie hiervan dat Frank moet stoppen als raadslid op het moment dat hij officieel Astenaar wordt. Onlangs heeft Frank zich ingeschreven en is het moment daar dat hij zijn stokje als raadslid moet overdragen. We zullen Frank en zijn inbreng erg gaan missen! Frank neemt tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023 afscheid.

‘’Frank van Tulden: Ik wil het bestuur van LSH en de kiezer bedanken voor het vertrouwen. Hoewel ik door de verhuizing niet meer in de gemeenteraad zit, blijf ik me uiteraard wel met passie en plezier actief inzetten voor LSH alleen niet meer als raadslid.’’

Als vervanger dragen we Irma Vergeer voor. Irma is 41 jaar, is moeder van 3 kinderen en woont in Someren. Irma is al ca. 20 jaar verbonden aan LSH. Op de voorgrond in de periode 2006-2011 waarin ze een raadsperiode commissielid was en een korte periode raadslid. De overige jaren is ze op de achtergrond actief geweest en sinds enkele jaren weer wat actiever als bestuurslid van LSH. Afgelopen verkiezingen stond ze op nummer 6 op onze kandidatenlijst. Irma zal qua commissie ook de plek van Frank innemen bij Burger & Bestuur.

‘’Irma Vergeer: Ik ben trots en dankbaar dat ik het vertrouwen van LSH krijg om terug te keren in de raad. Ik heb er zin in om de stem van onze kiezers te vertegenwoordigen in de Gemeenteraad.’’

Ondanks dat we Frank gaan missen zijn we erg blij met de komst van Irma en hebben we weer een goed team samen met Christel Venhuizen-Geurtjens, Hans van Tulden en Marco Stolwijk.

Initiatiefvoorstel Wonen

Op 9 maart 2023 is de Regionale Woondeal tussen het Rijk, de provincie, 13 woningcorporaties en de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant ondertekend, waaronder ook Someren. De Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant en onze eigen Woonvisie Someren 2030 zijn beide initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de woningmarkt, maar ze verschillen qua scope en toepassing. Wij zijn van mening dat we op zeer korte termijn beleidsmatig zaken moeten aanpassen, omdat er nu geen duidelijk beleidskader is voor projecten/initiatieven en we de doelen die Hugo de Jonge ons opgelegd heeft niet gaan halen.

Omdat we op korte termijn de noodzakelijk aanpassingen niet voorgelegd krijgen hebben we zelf het initiatief genomen om de risico’s te duiden tussen eigen beleid (Woonvisie Someren) en landelijk opgelegd beleid (Regionale Woondeal). Wij zullen dit verwerken in onze bijdrage Kadernota 2024 (tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli) inclusief bijhorende voorstellen tot wijziging, hieronder treft u alvast het initiatiefvoorstel:

Vernieuwbouw Varendonck College
Gejuich na een besluit, dat gebeurt niet vaak!

De opluchting bij de vertegenwoordigers van het Varendonck College was groot. De Raad werd gevraagd om een fors geldbedrag van 2,7 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de verbouwing van de locatie op Kanaalstraat 14. Onderdeel van het plan is ook het afstoten en uiteindelijk herontwikkelen van de oude LTS op Kanaalstraat 12.

De variant voor onderwijs op een locatie genoot vanaf 2020 al onze voorkeur ten opzichte van de variant voor het behouden van twee locaties. Nu een prijsstijging ervoor zorgt dat er meer budget nodig is staan we nog steeds achter het plan van een unilocatie met middelbare schoolhuisvesting van een hoog niveau. De financiële tegenvaller zal mee moeten wegen in de scenariokeuze voor de invulling van Kanaalstraat 12, de oude lts. Deze herontwikkeling zal deze meerinvestering van gemeenschapsgeld goed moeten maken waardoor instemming met de meerkosten geoorloofd was ons inziens.

Het ging aan het einde van de vergadering ook nog over de kwaliteit en toekomst van middelbaar onderwijs in Someren. Wat ons betreft is dat geen discussie, daar ging bovendien ook het agendapunt niet over. Middelbaar onderwijs is van grote waarde voor Someren. Gemeente Someren zorgt voor hoogwaardige onderwijshuisvesting, de school zelf voor de kwaliteit.

https://www.ed.nl/someren/slikken-of-stikken-vernieuwbouw-varendonck-college-kan-door-met-extra-budget-van-2-7-miljoen-euro~a81a1716/?fbclid=IwAR17VCzd-OYpy79j2j-BCQfrfVwGKLFu_kjKnxbeVEFLj6IxncJSnLUs65E

In memoriam
Ons heeft het trieste nieuws bereikt dat ons oud-burgercommissielid Bets vd Mortel is overleden. Bets heeft veel voor onze partij betekend als burgercommissielid, stond op bijna al onze kieslijsten (voor het laatst in 2018), was medeoprichter van de werkgroep wonen en altijd zeer betrokken.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte!

Ontwikkelingen rondom ‘Energielandschap Diepenhoek’

Gisteravond (donderdag 26 januari 2023) hebben we als LSH stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom ‘Energielandschap Diepenhoek’. We hadden vooraf flinke bedenkingen. Na de toezeggingen van de wethouder dat een en ander inderdaad nog niet beslist is zien we het vervolg van het proces met iets meer vertrouwen tegemoet al zijn we er nog lang niet.

We raden jullie allemaal aan om de discussie en ons betoog terug te luisteren. Dit kan via: https://someren.notubiz.nl/vergadering/1035666 (Agendapunt 4C; ingekomen stukken ter informatie).

Ons betoog is hieronder te lezen:


Extra geld voor Somerense gezinnen, LSH gaat voor verruiming energietoeslag!

De inflatie stijgt momenteel met ongekende percentages, de energieprijzen stijgen zelfs nog veel harder en de dagelijkse boodschappen worden alsmaar duurder.

Door de groep die in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag voor dit jaar nog te vergroten komen 300-350 gezinnen in Someren in aanmerking voor extra energietoeslag. Ondanks dat VVD/CDA/PVDA en Leefbaar tegen waren is ons voorstel aangenomen, de wethouder komt nog met wellicht een beter voorstel waar hopelijk ook de kleine zelfstandigen aan bod komen. Dat zou helemaal mooi zijn, want in Someren hoef je niet te kiezen tussen verwarming of eten!

https://www.ed.nl/de-peel/extra-geld-voor-somerense-gezinnen-die-het-lastig-hebben-dat-wil-de-oppositie-die-even-een-meerderheid-heeft~a40ee97d0/?fbclid=IwAR1A70PUkOmhtldInLtLv_tEAZF2iGawBHYj7f4-6tFEO5hPwL_EjluyR5Y

Oppositieprogramma 2022-2026 ‘Een realistische koers’

Het zal u niet ontgaan zijn, politiek Someren heeft roerige jaren achter de rug. Op 16 maart 2022 hebben zowel de Gemeenschapslijs als LSH een in onze ogen top verkiezingsuitslag neergezet. Desondanks is het ons niet gegeven zitting in het College van B&W te mogen nemen. Deze teleurstelling hebben we omgezet in een ambitie om als blok van oppositiepartijen vol aan de slag te gaan voor onze kiezers.

Economische visie volgens LSH

Afgelopen donderdag 21-07-2022 hebben wij bij de behandeling van de Economische Visie Someren aandacht gevraagd voor het volgende:

Het College wil in haar economische ambities zeer nadrukkelijk aanhaken bij de Brainport Regio, in de basis uiteraard prima. Hier liggen veel kansen, maar tegelijkertijd ook risico’s als je de deur naar de Brainport Regio wagenwijd open zet en op deze manier interessant wordt voor grote regionale of landelijk operende bedrijven die hun maakindustrie goedkoper willen positioneren in Someren. Onze eigen bedrijventerreinen zijn daar niet voor bedoelt vinden wij, deze zijn voor onze eigen ondernemers! 

Someren is en blijft een plattelandsgemeente met naast de Brainport Regio tal van andere bloeiende innovatieve sectoren zoals bv. de Agro & food en Automotive. Naast Brainport zou daar de focus meer op moeten liggen wat ons betreft. 

We stelden ook vragen over de hoeveelheid woningen die de in deze Visie omschreven ‘schaalsprong van Brainport’ in Someren met zich mee brengt. Die verhouding ligt regionaal bij 1 nieuwe woning bij 1 nieuwe arbeidsplaats. Goed om te horen dat Wethouder Louis Swinkels nu in het Eindhovens Dagblad aangeeft dat het enkel zal gaan om een beperkte groep werknemers. In een eerder stadium werden door hemzelf nog 2000 extra woningen genoemd, die aantallen zien wij niet zitten in Someren. 

We hebben als Gemeente al moeite genoeg om de aantallen in onze eigen Woonvisie te halen. Aanvragen voor dergelijke aantallen extra ‘brainport’ woningen zijn tot nu toe ook altijd afgehouden.

Binnenkort komt er een uitvoeringsprogramma onder deze visie te liggen waar we bovenstaande weer zullen inbrengen.

Ons betoog kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:

Nieuwe coalitie

Het is zover, Someren heeft een nieuwe Coalitie.

Onder aanvoering van VVD is gekozen voor een coalitie van 4 partijen CDA/VVD/PvdA/LS, samen 9 zetels (53% vd uitgebrachte stemmen) , zonder GL en LSH. En dan moeten wij helaas concluderen dat het in Someren nog steeds om de poppetjes gaat en niet om partijen of de inhoud of wat voor Someren de beste optie is.

Daarnaast vinden wij het een erg magere afspiegeling van de verkiezingsuitslag.

Someren heeft op deze manier nog niet haar zo vurig gewenste bestuurlijke rust, maar de landelijke politiek heeft haar gewenste plek in het bestuur wel te pakken.

We hadden het graag anders gezien, maar zullen onze plek in de oppositie constructief en vol overgave gaan vervullen en wensen wethouders Willem van Doorn, Koert Kusters en Louis Swinkels veel succes.

Stikstofstatement LSH

Volgens LSH heeft het Kabinet zichzelf in een stikstofpuinhoop gewurmd en laat boeren bloeden. Onmenselijk, perspectiefloos, niet wettelijk onderbouwd en niet evenredig over de sectoren verdeeld. Onacceptabel. Een totale sector die wereldwijd geprezen wordt, wordt de nek om gedraaid.

Oproep!
Boeren hebben al vaak gedragen en onderbouwde voorstellen gedaan voor realistische reducties die zowel boeren, de natuur als de rest van de economie vooruit helpen. Maar er wordt constant niks mee gedaan. Nul komma nul.

De emissiereductiedoelen zijn daarnaast zó belachelijk en onrealistisch hoog dat er een grootschalige kaalslag op het platteland komt zodat het onontkoombaar is dat de leefbaarheid van het platteland en haar dorpen hieronder te leiden heeft. In de Peelregio zijn deze reductiedoelen zelfs 95%!

Onhaalbaar, om deze reductie te halen is zelfs een totale sanering van de hele veehouderij onvoldoende.

Het kabinet beroept zich op doorrekeningen en gegevens uit 2018 en loopt nu vast in een moeras van onwerkbare normen en tegenstrijdigheden. De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien ook niet, zeker omdat er reeds breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan. Met ruimte voor nuances, innovatie en een democratisch proces van onderop.

Dit kan zo niet meer langer, tijd dus voor een eerlijke aanpak waarbij alle sectoren proportioneel bijdragen, we een beleid voeren op basis van werkelijk gemeten emissie en depositie en geen trucs meer toepassen. #metenisweten!

LSH is het eens met de mening van het LTO, ZLTO en BBB en is van mening dat dit beleid nooit tot uitvoer mag komen! Wij roepen de Provincie Noord-Brabant op om stevig in verzet te gaan hiertegen, roepen ons College op om de onhaalbaarheid aan te kaarten bij de Provincie en het Rijk en roepen de tweede kamer fracties van de coalitiepartijen op om zich te roeren! Dit moet worden gerepareerd!

Brief Gemeenschapslijst en LSH over vervolg formatie

Wij willen aan de slag, aan de slag met een nieuw en slagvaardig college! Samen met de Gemeenschapslijst en een derde partij bouwen aan en vooral in de Gemeente Someren, er is zoveel te doen! Wij zijn er klaar voor, vandaar deze brief aan de Gemeenteraad.

De brief aan de Gemeenteraad over het vervolg van de formatie kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:
https://siris.nl/nieuws/artikel/reactie-gemeenschapslijst-en-lsh-op-vervolg-formatie-coalitie?fbclid=IwAR1q_QNGmMGIJJoB6-8BRtF0l9mByGQoXvB6UDl3XWXyN7Yx08BuphFtTS0

Open Dorpsavond Werkgroep Wonen Lierop

We waren uitgenodigd om dinsdag (19-4-2022) bij een Open Dorpsavond georganiseerd door de Werkgroep Wonen Lierop aanwezig te zijn! Het was goed georganiseerd en er werden leuke ideeën genoemd, helaas spelen ook in Lierop dezelfde uitdagingen en dezelfde wensen. Namelijk, veel vraag en te weinig aanbod.

Ook in Lierop moeten we zo snel mogelijk aan de slag met wat ons betreft CPO projecten voor starters en de uitgifte van nieuwe bouwkavels.

Burgercommissieleden benoemd en beëdigd

Gisterenavond (21-4-2022) zijn in de gemeenteraadsvergadering onze twee (nieuwe) burgercommissieleden benoemd en beëdigd:
– Christel Venhuizen-Geurtjens, ze is nieuw in onze partij en gaat actief aan de slag in de commissie Ruimte;
– Hans van Tulden, hij heeft zijn raadszetel afgestaan aan zoon Frank, maar zal zich inzetten in de commissie Burger&Bestuur.
Wij wensen hen samen met onze raadsleden veel succes en vooral veel plezier!

Druk bezochte achterbanvergadering

Maandag 11 april hielden we de eerste achterbanvergadering sinds de verkiezingsperiode. We zijn erg blij met de hoge opkomst (12 personen)! De volgende achterbanvergadering is op maandag 9 mei (20:00) in gemeenschapshuis De Bunt.

Standpunt over buurtsuper in Someren-Eind (6-4-2022)

Allereerst, LSH onderschrijft het belang van een buurtsuper. Het is een meerwaarde voor een kleine kern. LSH ziet dan ook graag dat de het College waar mogelijk helpt en meedenkt vanuit een openstaande houding als een potentiële partij zich meldt. We zijn van mening dat het College dit in de situatie met Centerrr heeft gedaan. 

Wij snappen dat het College de gemeente als een verbindende partij ziet en niet als de partij die de overeenkomst aangaat met Centerrr. Het College heeft – ondanks dat het niet in zee wil gaan met Centerrr – Centerrr in contact gebracht met partijen bij wie het concept van Centerrr mogelijk wel past. Dat deze partijen waarschijnlijk besluiten om niet met Centerrr in zee te gaan ligt buiten onze invloed. Het is een gegeven waarmee we moeten dealen.

Nogmaals, we hopen dat er alsnog een partij of meerdere partijen komen die interesse hebben in het voortzetten van de buurtsuper. We vertrouwen erop dat het College in gesprekken met potentiële overnemers opnieuw een verbindende rol zal vervullen en meedenkt.

Hoe vervelend ook voor in dit geval Someren-Eind maar een buurtsuper overeind houden is geen kerntaak voor een gemeente.

Voor meer context over dit onderwerp verwijzen we naar:
https://www.ed.nl/de-peel/veel-waardering-voor-reddingspoging-buurtsuper-in-someren-eind-maar-gemeente-gaat-niet-meebetalen~ad09c108/
https://www.hetcontact.nl/nieuws/algemeen/30990/onzekerheid-over-voortbestaan-buurtsuper-someren-eind
https://someren.notubiz.nl/vergadering/912227/Commissie%20Burger%20en%20Bestuur%2006-04-2022

We zijn compleet!

We zijn compleet! Vanavond (06-4-2022) is onze fractievoorzitter Marco Stolwijk beëdigd als tweede raadslid namens onze partij!

Frank van Tulden officieel raadslid!

Vandaag (30-3-2022) is ons raadslid Frank van Tulden officieel tot raadslid van de Gemeente Someren benoemd. Gefeliciteerd en veel succes en wijsheid gewenst!
Marco Stolwijk wordt binnenkort nog geïnstalleerd. Wegens (werk gerelateerd) verblijf in het buitenland, kon hij er niet bij zijn.

Koninklijke onderscheiding Hans van Tulden!

Hans Van Tulden ontving donderdag (24-03-2022) een Koninklijke Onderscheiding vanwege het 12-jarige raadslidmaatschap. Hij is in 2006 gestart als commissielid Burger en Bestuur. Sinds 2010 was hij raadslid namens Lokaal Someren en Someren-Heide. Zijn expertise ligt vooral op het financiële vlak. In Someren-Heide is hij bovendien een actieve vrijwilliger. Hij is onder meer penningmeester van gemeenschapshuis de Bunt en scheidsrechter voor de voetbalvereniging SVSH.

Wij feliciteren Hans van harte met deze onderscheiding! Deze is meer dan verdiend. We hopen Hans nog jaren als actief lid bij onze partij te hebben.

LSH de 4e partij van Someren!

Geweldig! 20% gestegen naar op een haar na 1000 stemmen bij een lagere opkomst. Kandidaten, vrijwilligers en kiezers bedankt! De bal ligt nu bij ons (en alle andere partijen) om de komende jaren het vertrouwen van de kiezer waar te maken. Op naar inhoud, rust en positiviteit.

Een kijkje op de kieslijst: Frank van Tulden

De link naar het artikel: https://www.hetcontact.nl/nieuws/algemeen/30413/een-kijkje-op-de-kieslijst-frank-van-tulden-24-

Reactie op de ontwikkeling rondom het ontslag van Guido Schoolmeesters

De uitkomst van de interviews is exact de reden waarom wij op 9 februari 2021 tegen het ontslag van toenmalig wethouder Schoolmeesters hebben gestemd. Deze gesprekken hadden een dik jaar geleden gevoerd moeten worden.

Bovenstaande in combinatie met de reacties volgend op bovenstaand genoemd besluit waren voor ons ook de reden waarom wij zelf vlak daarna uit de Coalitie zijn gestapt.

We willen onze waardering uitspreken voor de betreffende ambtenaren, het vergt moed en een rechte rug om dit te doen! Hetzelfde geldt voor de standvastigheid van Guido Schoolmeesters.

Het laatste beetje vertrouwen in de politiek brokkelt zo in rap tempo af. Dat vinden wij heel erg en nemen wij erg hoog op.

Wij zijn heel erg benieuwd naar de reactie van het College hierop. Tijdens de komende Gemeenteraadsvergadering op 24-02 zullen wij hierover vragen gaan stellen.

https://www.ed.nl/de-peel/burgemeester-legde-somerense-ambtenaren-zwijgen-op-antwoorden-die-we-gaven-zijn-aangepast~a1a0f682/?fbclid=IwAR1XMoN23LtKnFJqxrHSoNa-u_QzV1t_7LAh5KYTeBXioYlqNXpjg99I9Uk

Hopelijk blijven we hangen! 🙂

Onze kandidatenlijst!

Nadat eerder al duidelijk werd dat Marco Stolwijk als onze lijsttrekker gaat fungeren maken we nu de rest van de kandidatenlijst bekend.

De kandidatenlijst bevat inwoners uit alle vier de dorpen, 19 mannen en 11 vrouwen. Jonge kandidaten zoals Frank van Tulden op nummer 2 en nieuw gezicht Christel Venhuizen-Geurtjens worden aangevuld door de ervaring van Hans van Tulden en Miranda Bouterse.

De kandidatenlijst bevat verder allemaal kandidaten die middenin het verenigingsleven staan of (agrarisch) ondernemer zijn.

LSH heeft in haar verkiezingsprogramma 5 speerpunten gedefinieerd: woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid, sport en natuurlijk het platteland/buitengebied als bondgenoot van de Boerburgerbeweging (BBB). Hierover later snel meer!

Wolven problematiek

Tijdens de Commissie vergadering (12-01-2022) hebben we uitgebreid aandacht gevraagd voor de overlast en onrust en aantasting van welzijn door recente aanvallen van wolven in Someren. Zie hieronder bijgevoegd de afbeelding van ons betoog.

Nou… Aandacht hebben we gekregen en een discussie ook! Her en der inhoudelijke verschillen en soms nog wat kennisachterstand, maar een goede eerste aanzet wat ons betreft.

Concrete toezegging van de Gemeente gehad dat mensen die een vervelende ervaring hebben, los van materiele schade, ook bij hen terecht kunnen voor een luisterend oor.

Een regionaal sterk signaal Gemeentegrens overstijgend wordt overwogen. Daarop blijven wij toezien.

Wordt vervolgd!

Lokaal SH werkt samen met Boer Burger Beweging (BBB)

26 april 2021 hebben we onze krachten middels een bondgenootschap gebundeld met de Boer Burger Beweging (BBB). Wim Jaspers (voorzitter Lokaal SH): “Beide politieke partijen richten zich veelal op het platteland. De manier van politiek bedrijven is bovendien gelijk. We zien deze samenwerking als een bondgenootschap van gelijkgestemden op het gebied van het platteland. De BBB-kiezers zijn bovendien onze kiezers. Daar waar we kunnen, helpen we elkaar nu.”

Meer hierover leest u hier: https://www.ed.nl/de-peel/bondgenoten-van-het-platteland-bundelen-de-krachten-partij-uit-someren-heide-werkt-samen-met-boer-burger-beweging-br~abe5aef6/

Fractievoorzitter Marco Stolwijk (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)
Commissielid Frank van Tulden (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)

Marco Stolwijk nog 4 jaar door namens LSH

Namens Lokaal Someren en Someren-Heide (afgekort LSH en voorheen Lijst Someren-Heide) zal op 16 maart 2022 Marco Stolwijk als Lijsttrekker optreden. Marco heeft al 11 jaar ervaring als raadslid binnen de Gemeenteraad van Someren namens dezelfde partij.

Even voorstellen

Marco Stolwijk, 42 jaar oud en woonachtig in Someren-Heide is vader van 3 kinderen (7, 6 en 4 jaar) en werkzaam in het dagelijkse leven als Hoofd Vastgoedbeheer bij Kadans Science Partner. Marco is door zijn jarenlange raadslidmaatschap namens de partij onder de naam Lijst Someren-Heide geen onbekende meer. Hij is in 2010 gestart als burgercommissielid en sinds 2011 nu 11 jaar Raadslid waarvan 8 jaar als fractievoorzitter.

Persoonlijk zal Stolwijk zich hard maken voor alles wat met bouwen en wonen, onderwijs, buitengebied en sport te maken heeft.  Op deze onderdelen is erg veel te doen de komende jaren, er wordt veel te weinig gebouwd en de leefbaarheid in de kleine dorpen staat onder druk.

Lokaal SH

Met een nieuw logo, naam en koers wil LSH een verbindende rol invullen tussen enerzijds de (kleine) dorpen onderling en anderzijds tussen burgers en overheid. We gaan vol voor onze eigen koers en willen de vertegenwoordiger zijn voor de burgers in alle dorpen met Someren-Heide als voorbeeld en tegelijkertijd opkomen voor ons prachtige buitengebied.  

De komende maanden werken we aan ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst waarin deze punten tot uiting komen.

LSH  ‘Bouwen aan Someren’                    

Lokaal SH, bouwen aan Someren
We zijn weer van de partij voor de 15de keer op rij, de gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart 2022 met een nieuw fris logo! Komende maanden meer over ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.