Burgerzaken en algemeen bestuur

Burgerzaken en algemeen bestuur

Samenwerken voor fuseren

De gemeente Someren moet in de toekomst zijn eigen identiteit blijven behouden. Niet door te fuseren, maar door samen te werken. Samenwerking met andere Peelgemeenten, maar ook op andere gebieden zoals de regionale omgevingsdienst voor het toetsen van milieuvergunningen en de veiligheidsregio voor de Brandweer.

Uitgangspunt is dat zaken samen worden gedaan en dat de gemeente Someren binnen deze samenwerkingen wel zijn eigen beleid mag blijven kiezen en bepalen. Samenwerken moet Someren de mogelijkheid bieden om een krachtige en zelfstandige gemeente te zijn en te blijven. Someren heeft door de jaren heen door haar bestuurscultuur laten zien dat het stabiel en (financieel) gezond is en kan blijven. De Provincie Brabant heeft dit in haar reactie op de Toekomst Visie Someren 2030 ook heel duidelijk gemaakt.
Zo lang Someren dit stabiele bestuurlijke- en financiële beleid kan handhaven is Lijst Someren-Heide dan ook geen voorstander van een fusie met een of meerdere (buur) gemeenten.

Bezuinigingen
Op dit moment is er niet direct de noodzaak tot bezuinigen. Om de gemeente Someren ook in de toekomst financieel gezond te houden zou het wel kunnen dat er verderop in deze periode bezuinigd moet worden. We blijven kritisch over welke taken we als gemeente zelf kunnen doen, welke taken we kunnen uitbesteden en/of zelfs helemaal niet meer doen. Hierdoor blijft de organisatie ook klein en slagvaardig.

Bedrijfsvoering

Door de verschillende landelijke gemeenschappelijke regelingen is de interne organisatie van ambtenaren, management en gemeentehuis aan veranderingen onderhevig. Door de samenwerkingen is de organisatie flexibeler geworden, maar ook gekrompen op plekken waar het daardoor lastig werd. Afdelingen onderling moeten onderling beter communiceren!
Wat wij erg belangrijk vinden is dat het faciliterende vermogen van de Gemeente Someren richting haar burgers maximaal wordt. Een bestuur is er door en voor haar burgers met als doel burgers te helpen.

 

Integrale veiligheid
Wij zijn van mening dat een van de belangrijkste voorwaardes voor woongenot moet zijn dat men zich veilig moet voelen in de eigen woon- en leefomgeving. Hierbij is het van levensbelang dat hulpverleningsdiensten tijdig én binnen de gestelde normen op de plaats van bestemming zijn. Agressief en gewelddadig gedrag tegen hulpverleners moet krachtig worden aangepakt.

Veiligheidsregio/brandweer (VRBZO)
De veiligheidsregio Brabant Zuidoost is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de gemeente Someren. De brandweer was onderdeel van de gemeente en is nu een onderdeel van VRBZO. Hierbij heeft de gemeente minder invloed op de brandweer maar moet de brandweer efficiënter en slagvaardiger worden. Lijst Someren-Heide zal zich blijven hard maken voor een zo compleet mogelijk pakket aan voorzieningen en handhaving van de hulpverleningsdiensten ook als daar extra budget voor nodig is.

Openbare orde/handhaving
Op het gebied van handhaving en openbare orde willen wij een integrale aanpak op alle terreinen zodat adressen niet meerdere malen hoeven te worden bezocht.
De afgelopen jaren zijn we wel tot de conclusie gekomen dat handhaving en de gelden die we hiervoor beschikbaar hebben onvoldoende zijn waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. Wij zijn bereid om hierin te investeren om het gewenste niveau van dienstverlening te behalen.