Economie

Economische zaken, recreatie en toerisme

Het stimuleren van bedrijvigheid en de lokale economie is iets wat belangrijk is voor de gemeente Someren. Hierop wil Lijst Someren-Heide dan ook in gaan zetten.

Bedrijven en bedrijventerreinen en detailhandel
De dienstensector neemt een steeds belangrijkere werkgelegenheidsrol in. Wij willen deze sector ondersteunen en stimuleren. Het is dan ook wenselijk dat voldoende beschikbare bedrijventerreinen zijn die duurzaam zijn ingericht en dat tijdig wordt gekeken naar ontwikkeling van nieuwe terreinen. Door de economische versnelling is de Gemeente Someren bijna door haar Industriegrond heen. Hier moet snel een oplossing voor komen, voordat bedrijven wegtrekken naar Asten en vooral Deurne. Wij zien niets in een regionale visie op bedrijventerreinen, hoogstens afstemming met onze buurgemeenten.

Centrum Someren-Dorp/Postelstraat
Het kernwinkelgebied in Someren loopt van het Postelplein tot aan het Wilhelminaplein. De invulling van dit kernwinkelgebied is al jaren lastig. Wij zijn bereid om het bestaande beleid ter discussie te stellen en waar nodig aan te passen.
Verder zijn wij van mening dat we in Someren een Centrummanager als kartrekker, verbinder en ‘projectmanager’ aan moeten stellen voor een bepaalde periode. Deze heeft als taak om alle belanghebbenden te verbinden en zo afspraken te maken over openingstijden, invulling, inrichting en leegstandbeleid.

Buitengebied
Het buitengebied is niet meer alleen in gebruik door de agrarische sector. Andere functies zoals bedrijven, tuinbouw, toerisme en recreatie, maar ook burgers en natuur maken steeds meer gebruik van het buitengebied en haar gebouwen. De verwachting is dat flink wat boerenbedrijven stoppen waardoor over pakweg 10 jaar nog maar een 50-tal bedrijven over zijn. Wat gebeurt er met het buitengebied? Wij verwachten dat een groei zal ontstaan in gebruik door zonneparken en tuinbouw. Daarnaast is een groeiende behoefte aan bedrijvigheid, niet zijnde agrarisch of agrarisch verwant, die wij ook de ruimte willen bieden. Het provinciaal beleid biedt deze ruimte en wij willen deze benutten. Het buitengebied kan zo een forse bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en ook een kraamkamer worden voor de Brainport regio.

Bestemmingsplan buitengebied
De gemeente is op dit moment bezig met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor Someren in 6 deelgebieden. Lijst Someren-Heide is van mening dat het totale bestemmingsplan buitengebied op deze wijze veel te lang gaat duren. We zien nu al verschillen in beleid tussen deelgebieden ontstaan en de kans is groot dat zo blijft doorgaan. Burgers weten zo een te lange periode niet waar ze aan toe zijn. Dit is voor de duidelijkheid van het beleid voor Someren geen goede ontwikkeling.


Lijst Someren-Heide wil de inventarisaties dan ook versnellen en het Beeldkwaliteitsplan uit 2011 actualiseren en onderdeel uit laten maken van het Bestemmingsplan Buitengebied, nu is dit enkel nog een advies.

Omgevingswet
De implementatie van de nieuwe landelijke Omgevingswet is reeds gestart en verlengd tot 2021. Op dat moment is de Omgevingswet nog het enige toetsingskader waarop aanvragen getoetst worden en vervangt het al onze bestemmingplannen. Voor die tijd dient de Gemeente Someren van elk gebied een gebiedsvisie opgesteld hebben als onderlegger van de Omgevingswet. In dit kader houden we ook de mogelijkheid open om bij de eerste evaluatie in 2019 van het traject ‘Bestemmingsplan Buitengebied in deelgebieden’ andere keuzes te maken.

Wonen in het buitengebied
Naast werken en recreëren wordt/is wonen in het buitengebied een van de zaken die toe zal nemen in de toekomst. Naast de problematiek van stoppende agrariërs met plattelandswoningen en de tweede bedrijfswoning heb je ook nog het aantal m2-ers bijgebouw dat je wil toestaan.
Wij geloven in de Plattelandswoning als oplossing voor sommige problemen. Hiermee los je niet alle gevallen op en zul je wellicht onder voorwaarden over het toestaan van het verplaatsen van (bedrijfs)woningen na gaan moeten denken.
Wij hechten erg veel waarde aan rechten die je middels een bouwvergunning hebt gekregen. Deze m2-ers mag je dan ook tot een bepaald maximum terugbouwen, maar ruimtelijk beleid is ook keuzes maken. Vandaar dat wij het aantal m2 via de sloopbonus gemaximaliseerd hebben op 500m2 bijgebouw bij een woning.

Niet-agrarische bedrijven met een positieve bestemming.
Deze bedrijven hebben in het verleden een positieve bestemming gekregen en bevinden zich dus legaal in het buitengebied. Wij staan deze bedrijven onder voorwaarden een eenmalige uitbreiding toe.

Niet-agrarische bedrijvigheid zonder positieve bestemming
Dit zijn veelal bedrijven die door de jaren heen zijn ontstaan in het buitengebied zonder agrarische verweving en ook zonder geldende bestemming en nu gedoogd worden. Deze bedrijven zijn formeel dus illegaal gevestigd en moeten verdwijnen/verplaatsen naar het bedrijventerrein. Wij willen deze bedrijven helpen door ze een passende bestemming te geven.

Diergezondheid
In het faunabeleidsplan van de provincie is nog steeds opgenomen dat wilde zwijnen in de Peel niet mogen voorkomen het zogenaamde nulstandbeleid. Hieraan willen wij ook vasthouden.
Er dient structureel overleg te komen met de Peelgemeentes en onze buren uit Limburg over het hele gebied, vooral ‘zwart’ wild is een groot probleem.

Wij willen stimuleren dat de wildbeheereenheid zijn taken naar behoren kan blijven uitvoeren. Ook een financiële ondersteuning is hiervoor noodzaak. Dit in het belang van de gehele veehouderij in onze gemeente. De overlast komt steeds dichterbij en is reeds te vinden op de Boksenberg in Someren-Heide.
Wij vinden dat de Gemeente Someren meer moet doen in voorlichting maar ook het opleiden en faciliteren van faunabeheerders die onze flora en fauna moeten beheren.

Werk en inkomen
Iedere inwoner van Someren heeft recht op een bestaansminimum, waarbij we vanuit gaan dat werk belangrijker is dan inkomen. Dit betekent dat we moeten stimuleren dat de mensen die op steun aangewezen zijn, zo snel mogelijk weer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.
Someren heeft te maken met een dalende werkeloosheid wat op zich goed te noemen is uiteraard. Maar we kunnen niet stil gaan zitten en achterover leunen, de gemeente moet waar mogelijk werkgelegenheid stimuleren.

Algemene dekkingsmiddelen Woonlasten
Lijst Someren-Heide streeft een gezonde financiële positie na van onze gemeente, ook op lange termijn. Wel met een verantwoorde belastingdruk voor onze inwoners!

Woonlasten
Lijst Someren-Heide is tegen onnodige lastenverhogingen. De gemeente Someren hoeft op het gebied van woonlasten niet de duurste uit de regio te worden. Het is voor ons niet acceptabel dat de lasten voor onze inwoners en bedrijven onnodig verder stijgen.

Leges
De hoogte van de legeskosten mogen niet de rem worden op toekomstige, economische en ruimtelijke ontwikkelingen.