Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg en leefbaarheid

Lijst Someren-Heide staat achter het initiatief om van Someren een allemansgemeente te laten zijn en blijven. Werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen, ook voor mensen met een beperking. Dit omdat we geloven in gelijke kansen en de meerwaarde van diversiteit, maar ook omdat het nodig is.

Op de terreinen Zorg & Welzijn, Leefbaarheid, Jeugd & Gezin zijn er de laatste jaren veel veranderingen opgetreden. In het kader van de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn er veranderingen ontstaan in de uitvoering door de gemeente Someren. Lijst Someren-Heide ziet het als één van haar belangrijkste taken om de komende jaren nauwgezet en kritisch de ontwikkelingen hierin binnen de eigen gemeente met de samenwerkende Peelgemeenten te volgen. Aandachtspunten hierin zijn:

– Beschikbare uren en de controle daarop bij de huishoudelijke hulp
– De uitvoering van de WMO moet projectmatiger opgepakt worden en daarmee naar een hoger niveau worden getild.

Dorpsondersteuner
De dorpsondersteuner ondersteunt de mensen in Someren-Heide bij allerlei vragen voor steun op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, jeugdproblematiek, opvoedings-ondersteuning, voorzieningen bij het ouder worden, praktische vragen, etc. Wij ondersteunen dit initiatief!

Zorg – en welzijnsvoorzieningen
We blijven inzetten op zorgvoorzieningen en ondersteuning in elke kern of wijk voor ouderen. Voorzieningen zoals bloedprikken, fysiotherapie, logopedie etc. dienen in elke kern of wijk beschikbaar te zijn dichtbij de burgers. Dit zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.

Leefbaarheid
Lijst Someren-Heide wil er alles aan doen om de leefbaarheid op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Wij blijven pleiten voor de basisvoorzieningen in elke kern of wijk van onze gemeente. Dat betekent dat ten allen tijde een basisschool, gemeenschapshuis en peuteropvang in elke kern aanwezig dient te zijn.

Zoals in de inleiding al beschreven is leefbaarheid in kerkdorpen een van de belangrijkste items. Het toverwoord hierin is wel verantwoordelijkheid. Leefbaarheid op orde krijgen is iets gemeentelijks, maar het op orde houden is aan de inwoners waar de gemeente maar minimaal invloed op heeft. Belangrijk hierin is dat we de juiste mensen op bestuurlijke functies binnen verenigingen krijgen en houden. Hier zien wij een risico voor de komende jaren doordat inwoners met een druk bestaan sneller geneigd zijn te denken dat zaken vanzelf geregeld worden. Met andere woorden, je moet wel je verantwoordelijkheid pakken!

Someren
Wij willen voor de overige wijken van Someren een plan laten opstellen met de Wijkraden, waarin de knelpunten en de toekomstverwachtingen van deze wijken vertaald staan. Hierdoor kunnen we in de wijken integraal zaken gaan aanpakken met als voorbeeld Someren-Noord.


Drugs en alcohol
Drugs en alcohol is in Zuidoost Brabant een probleem, helaas is Someren hierin geen uitzondering. Wij ondersteunen de integrale aanpak van alcoholmatigingscampagnes en drugsvoorlichting en binnen het budget voor handhaving willen we ook inzetten op de aanpak van reeds bekende overlast gevende plekken .