Milieu

Openbare ruimte en natuur

Openbaar gebied
Het openbare gebied moet zodanig ingericht zijn (en in stand gehouden worden) dat onze inwoners en anderen naar tevredenheid kunnen wonen, werken en recreëren. In de wijken moet een betere verhouding komen tussen openbaar groen en het aantal parkeerplaatsen. Overleg hierover met Dorps- en Wijkraden is gewenst.

Buiten spelen
Voor kinderen is het gezond om veel buiten te spelen. Om dit te faciliteren wil Lijst Someren-Heide voldoende veilige speeltoestellen, maar ook voldoende natuurlijke plekken zoals in Grootte Hoeven te gebruiken als speelveld.

Milieu en water

Water en riolering
De wateroverlast neemt toe door extremere buien. Lijst Someren-Heide roept op om deze problemen zoveel mogelijk lokaal op te lossen. Oplossingen om de wateroverlast in Someren-Noord en op de Keizerstraat kilometers verderop op te lossen zijn veel te kostbaar. Dichterbij zijn voldoende mogelijkheden met wadi’s, infiltratie van water, ontkoppeling van hemelwater en vergroening.
Hiervoor dienen we meer groen in tuinen te stimuleren waarmee regenwater ook opgeslagen kan worden.
Bij overmatige regenval accepteren we water op straat, maar nog steeds niet in de woningen.

Afval
Het verder scheiden van afval blijven wij ondersteunen, zodat zo weinig mogelijk afval verbrandt hoeft te worden.
Ophaalfrequenties dienen tegen het licht gehouden te worden en wij gaan vergaande optimalisaties niet uit de weg om de doelstelling (5% van het afval mag nog restafval zijn) van de hoeveelheid restafval in 2020 te behalen.

Milieustraat
De Milieustraat Someren-Asten wordt de komende tijd vernieuwd. Wij hechten belang aan een duurzame milieustraat in Someren. Mocht Asten alsnog ervoor kiezen ergens anders een milieustraat te creëren zal de daadwerkelijke milieustraat soberder en goedkoper moeten worden.

Verenigingen
In de Gemeente Someren halen verenigingen sinds een aantal jaren verschillende afvalstromen op. Verenigingen kunnen hierdoor een extra centje bijverdienen. De vergoedingen die hier tegenover staan dekken niet meer de inzet. Wij willen de inzameling door verenigingen van oud papier, oud ijzer en kleding bevorderen door hogere prijzen per ton/kg uit te keren

Duurzaamheid
De Gemeente Someren moet in 2050 energieneutraal zijn. Dit is een immens grote opgave die niet alleen op ons eigen grondgebied fysiek kan worden verwezenlijkt.

Eind 2018 zal er als het aan ons ligt een Gemeentelijke visie op Energieneutraliteit 2050 liggen. Hoe gaan we het doen, waar zetten we op in etc.

Geen versnippering door het plaatsen van zonneparken en windmolens compleet vrij te geven, maar een integraal plan waarin al deze zaken een plek krijgen. Lijst Someren-Heide is niet tegen dergelijke grootschalige voorzieningen, zo lang er maar samen met de burgers integraal naar wordt gekeken.