Lokaal SH

Hoogtepunten januari t/m juni 2023
Wij willen wat vaker van ons laten horen en met jullie delen waar wij ons mee bezig houden. Er wordt veel geschreven in de media over de verhoudingen in het College en de Gemeenteraad, maar daar willen wij ons hier niet op focussen. We willen jullie graag wat meer op de hoogte houden over waar wij ons voor inzetten. We zullen proberen iedere maand op de website een stuk te plaatsen met de hoogtepunten.

#1 Windmolenpark Diepenhoek
Medio oktober 2022 heeft Zummere Power de stap gemaakt naar de Provincie over de voortgang van het Windmolenpark. Sindsdien hebben er enkele overleggen plaatsgevonden tussen initiatiefnemers, Gemeente en Provincie. Dit heeft erin geresulteerd dat er een raadsinformatiebrief is opgesteld. Deze brief stond 26 januari op de raadsagenda en het leek erop dat het College van B&W er op deze manier een gebiedsgerichte aanpak van wilde maken met de werknaam “Energielandschap Diepenhoek”. In dit kader leek er breder te worden gekeken naar de invulling dan alleen Windmolens. Ook waterstof en grootschalige zonneparken werden specifiek genoemd.

Op 8 februari was er een informatieavond die op z’n zachtst gezegd niet het gewenste resultaat leverde. De buurt in combinatie met beide Dorpsraad Someren-Eind en Someren-Heide hebben een petitie opgesteld die wat ons betreft destijds goed de lading dekte. “Stop met dit project, stop met Prowind en Zummere Power, geen draagvlak, geen samenwerking. Start zo snel mogelijk het traject van een energielandschap op en zoek een ontwikkelaar van Windenergie die bereid is mee te participeren en betrek de omgeving erbij.”

Vervolgens stond op 20 April “Besluiten over voorkeursscenario windinitiatief Diepenhoek” op de raadsagenda. In dit voorkeursscenario (scenario 1) werd nog steeds gesproken over een samenwerking met Prowind en Zummere Power. Ze kregen daarin nóg een kans op het creëren van draagvlak. Er werd gesproken over in totaal 4 scenario’s, met scenario 4 als onze voorkeur. Scenario 4 onderscheidde zich van de andere scenario’s met name door te kiezen voor andere ontwikkelaars. Er kon dan een nieuw plan worden ontworpen met eventuele meer input op voorhand van de omwonenden. De omgevingsdialoog krijgt wederom een nieuwe start, waarbij de partijen wel vanaf 0 kunnen beginnen. Het werd echter al snel duidelijk dat dit scenario niet de meerderheid zou krijgen in de Gemeenteraad.

Onze fractie diende daarom tezamen met de fractie Gemeenschapslijst een amendement (wijziging van een voorstel) in waarin wordt voorgesteld te stoppen met de huidige partijen en in te zetten op een sociaal windmolenpark. Ons amendement spreekt over een “scenario 5” waarin we “wat water bij de wijn” deden in de hoop een meerderheid te kunnen behalen voor dit plan. Ons amendement stelde voor:

  • Gemeente neemt regie
  • Lostrekken van de brede gebiedsopgave in de Diepenhoek van dit Windmolenpark
  • Wachten op het Nevele arrest
  • Het realiseren van een windpark wat een gevolg gaat zijn van de doorlopen stappen en niet andersom
  • Uitschrijven van Tender voor óf alleen de bouw óf de bouw + exploitatie van windmolens omdat er te weinig draagvlak is voor een verdere samenwerking met de huidige ontwikkelaars
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente zelf de molens te exploiteren (100% sociaal windmolenpark)

Helaas haalde dit amendement niet een meerderheid. De coalitie kwam ook met een amendementsvoorstel waarin ook gesproken werd over een “scenario 5”. Dit amendement werd unaniem aangenomen en stelde voor:

  • Processtap 1:  Als regievoerder het gesprek aan te gaan met de omgeving en initiatiefnemers en een poging te doen het vertrouwen tussen partijen te herstellen.
  • Hiervoor maximaal 3 maanden de tijd te nemen.
  • De uitkomst van deze gesprekken terug te koppelen aan de raad, waarbij de opgehaalde informatie dient als input voor een oplossing met de huidige partijen, of als input voor een nieuw uit te schrijven tender, met een stappenplan voor een verder vervolg.


De fractie LSH gaf als tip mee dat de wethouder die gesprekken niet zelf voert, maar iemand van buiten hiervoor betrekt. Portefeuillehouder Van Doorn gaf aan dat het publieke ontwikkelbedrijf geen onderdeel is van het voorstel; dit voorstel gaat over hoe de gemeente de regie op gaat pakken en neemt de suggestie van de fractie LSH in overweging mee.

#2 Nieuw kunstgrasveld SVSH/ sportpark De Plagge
Eind 2022 hebben we met de Gemeenschapslijst tijdens de raadsvergadering van 3 november amendementen ingediend om de realisatie van een kunstgrasvoetbalveld voor SVSH en een kunstgraskorfbalveld voor DAKOS in de begroting op te nemen. Toen was de reactie van het college / overige raadsleden dat men het wellicht meeneemt in het collegewerkprogramma / de eerste begrotingswijziging en dat ze de komende maanden wil gebruiken voor een integrale afweging.
We hebben geconstateerd dat de kunstgrasvelden niet zijn opgenomen in de begroting van 2023.
In de begroting wordt middels de reservering van een 3-tal kunstgrasvoetbalvelden en een nieuwe toplaag voor een kunstgraskorfbalveld een aanzet gedaan om onze buitensport accommodaties op peil te houden. Voor zowel Someren, Someren-Eind en Lierop staat precies 10 jaar na dato een nieuwe veld gereserveerd. Someren-Heide ontbreekt in dit overzicht. Dit terwijl er in voorstellen en presentaties ambtelijk geadviseerd dit wel te doen aangezien ze er op basis van het huidige beleid er recht op hebben.

Naar aanleiding van mogelijk noodzakelijke bezuinigingen en vanwege de vraag om een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het gebruik van de buitensportaccommodaties waren de verzoeken van SVSH voetbal en SVSH korfbal tijdelijk geparkeerd. De Gemeente heeft met DAKOS en SVSH gecommuniceerd dat de feitelijke realisatie in 2024 zal worden opgepakt omdat de ambtelijke capaciteit voor 2023 niet aanwezig is om naast de renovatie van drie voetbalvelden, ook nog de renovatie van het korfbalveld en de bouw van het nieuwe kunstgras voetbalveld voor SVSH op te pakken. Als gevolg is het kunstgrasveld in de Kadernota* van 2024 opgenomen:

“Nieuw kunstgrasveld SVSH/ sportpark De Plagge:
Het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid voorziet in de aanleg van een kunstgras voetbalveld op
elk sportpark. Sportvereniging Someren-Heide (SVSH) heeft nog geen kunstgras voetbalveld en wil
graag in 2024 een kunstgrasvoetbalveld aan laten leggen. De totaal geraamde investeringskosten
bedragen € 600.000.”

*De kadernota is waar de gemeenteraad globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente vaststellen voor de komende jaren.

#3 Maart 2023: De Metropool Regio Eindhoven (MRE) vraagt om een bijdrage van €200.000 voor korte termijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven.
Op 18 april jl. vond in Asten een informatieavond over de Mobiliteitsopgaven in de regio plaats. Burgerleden Hans en Christel hebben deze avond bijgewoond. Er was ook vanuit andere Eindhoven Oost gemeenten veel scepticisme over de voordelen die we als gemeenten zullen ervaren ten opzichte van de investering die we moeten doen. We zijn van mening dat de focus van de MRE vooral ligt op de regio West Eindhoven met daarnaast mobiliteitshubs verspreid. De exacte locaties van deze mobiliteitshubs zijn nog niet bekend, maar ze zouden centraal komen te liggen.

Wij hebben in de raadsvergadering van december 2022 al aangegeven geen voorstander te zijn van deze mobiliteitshubs binnen gemeentegrenzen. Tijdens deze raadsvergadering is ons niet medegedeeld dat de MRE een bijdrage verwacht van €200.000. In de raadsvergadering van maart hebben wij een amendement voorbereid omdat we deze bijdrage voor het realiseren van mobiliteitshubs niet zien zitten.

Later, bij de bijeenkomst op 18 april, leerde we wel dat deze bijdrage op korte termijn inderdaad niet veel voor Someren zal betekenen maar dat er op lange termijn projecten zullen komen waarbij Someren aan bod zal komen. De MRE vraagt nu om deze bijdrage om de grootste mobiliteitsprioriteiten aan te pakken en deze liggen op dit moment in het Eindhoven Oost gebied. Samen met Gemeenschapslijst heeft LSH in de raadsvergadering van maart 2023 een amendement ingediend met als voorstel de bijdrage van €200.000 te laten vervallen. Het amendement is niet aangenomen.

Oppositieakkoord: Een realistische koers

Onze realistische visie op Someren

Om geen oppositiepartij te zijn die alleen maar roept waar het aan schort aan de zijlijn hebben we samen met de Gemeenschapslijst een Oppositieakkoord 2022-2026 opgesteld. Een programma waar plek is voor de actualiteit in deze zware tijden. Een programma waar plek is voor de agrarische sector en voor onze dorpskernen genaamd ‘Een Realistische Koers’.

Fractie LSH 2022 – 2026!

Economische visie volgens LSH

Afgelopen donderdag 21-07-2022 hebben wij bij de behandeling van de Economische Visie Someren aandacht gevraagd voor het volgende:

Het College wil in haar economische ambities zeer nadrukkelijk aanhaken bij de Brainport Regio, in de basis uiteraard prima. Hier liggen veel kansen, maar tegelijkertijd ook risico’s als je de deur naar de Brainport Regio wagenwijd open zet en op deze manier interessant wordt voor grote regionale of landelijk operende bedrijven die hun maakindustrie goedkoper willen positioneren in Someren. Onze eigen bedrijventerreinen zijn daar niet voor bedoelt vinden wij, deze zijn voor onze eigen ondernemers! 

Someren is en blijft een plattelandsgemeente met naast de Brainport Regio tal van andere bloeiende innovatieve sectoren zoals bv. de Agro & food en Automotive. Naast Brainport zou daar de focus meer op moeten liggen wat ons betreft. 

We stelden ook vragen over de hoeveelheid woningen die de in deze Visie omschreven ‘schaalsprong van Brainport’ in Someren met zich mee brengt. Die verhouding ligt regionaal bij 1 nieuwe woning bij 1 nieuwe arbeidsplaats. Goed om te horen dat Wethouder Louis Swinkels nu in het Eindhovens Dagblad aangeeft dat het enkel zal gaan om een beperkte groep werknemers. In een eerder stadium werden door hemzelf nog 2000 extra woningen genoemd, die aantallen zien wij niet zitten in Someren. 

We hebben als Gemeente al moeite genoeg om de aantallen in onze eigen Woonvisie te halen. Aanvragen voor dergelijke aantallen extra ‘brainport’ woningen zijn tot nu toe ook altijd afgehouden.

Binnenkort komt er een uitvoeringsprogramma onder deze visie te liggen waar we bovenstaande weer zullen inbrengen.

Ons betoog kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:

Stikstofstatement LSH

Volgens LSH heeft het Kabinet zichzelf in een stikstofpuinhoop gewurmd en laat boeren bloeden. Onmenselijk, perspectiefloos, niet wettelijk onderbouwd en niet evenredig over de sectoren verdeeld. Onacceptabel. Een totale sector die wereldwijd geprezen wordt, wordt de nek om gedraaid.

LSH is het eens met de mening van het LTO, ZLTO De Peel en de BoerBurgerBeweging en is van mening dat dit beleid nooit tot uitvoer mag komen!

Download het volledige statement via de onderstaande link of lees het door hier te klikken.
https://1drv.ms/b/s!AiwKzVkcgE_wmjvnHrBwTTeAU0MH?e=NsY0P7

Burgercommissieleden benoemd en beëdigd

Gisterenavond (21-4-2022) zijn in de gemeenteraadsvergadering onze twee (nieuwe) burgercommissieleden benoemd en beëdigd:
– Christel Venhuizen-Geurtjens, ze is nieuw in onze partij en gaat actief aan de slag in de commissie Ruimte;
– Hans van Tulden, hij heeft zijn raadszetel afgestaan aan zoon Frank, maar zal zich inzetten in de commissie Burger&Bestuur.
Wij wensen hen samen met onze raadsleden veel succes en vooral veel plezier!

Compleet!

We zijn compleet! Vanavond (06-4-2022) is onze fractievoorzitter Marco Stolwijk beëdigd als tweede raadslid namens onze partij!

Frank van Tulden officieel raadslid!

Vandaag (30-3-2022) is ons raadslid Frank van Tulden officieel tot raadslid van de Gemeente Someren benoemd. Gefeliciteerd en veel succes en wijsheid gewenst!
Marco Stolwijk wordt binnenkort nog geïnstalleerd. Wegens (werk gerelateerd) verblijf in het buitenland, kon hij er niet bij zijn.

Koninklijke onderscheiding Hans van Tulden!

Hans Van Tulden ontving donderdag (24-3-2022) een Koninklijke Onderscheiding vanwege het 12-jarige raadslidmaatschap. Hij is in 2006 gestart als commissielid Burger en Bestuur. Sinds 2010 was hij raadslid namens Lokaal Someren en Someren-Heide. Zijn expertise ligt vooral op het financiële vlak. In Someren-Heide is hij bovendien een actieve vrijwilliger. Hij is onder meer penningmeester van gemeenschapshuis de Bunt en scheidsrechter voor de voetbalvereniging SVSH.

Wij feliciteren Hans van harte met deze onderscheiding! Deze is meer dan verdiend. We hopen Hans nog jaren als actief lid bij onze partij te hebben.

LSH de 4e partij van Someren!
Geweldig! 20% gestegen naar op een haar na 1000 stemmen bij een lagere opkomst. Kandidaten, vrijwilligers en kiezers bedankt! De bal ligt nu bij ons (en alle andere partijen) om de komende jaren het vertrouwen van de kiezer waar te maken. Op naar inhoud, rust en positiviteit.

Onze 5 speerpunten

✅ Bouwen in Someren
✅ Platteland in Someren
✅ Duurzaamheid in Someren
✅ Leefbaarheid in Someren
✅ Sport in Someren

Onze kandidatenlijst!

Nadat eerder al duidelijk werd dat Marco Stolwijk als onze lijsttrekker gaat fungeren maken we nu de rest van de kandidatenlijst bekend.

De kandidatenlijst bevat inwoners uit alle vier de dorpen, 19 mannen en 11 vrouwen. Jonge kandidaten zoals Frank van Tulden op nummer 2 en nieuw gezicht Christel Venhuizen-Geurtjens worden aangevuld door de ervaring van Hans van Tulden en Miranda Bouterse.

De kandidatenlijst bevat verder allemaal kandidaten die middenin het verenigingsleven staan of (agrarisch) ondernemer zijn.

LSH heeft in haar verkiezingsprogramma 5 speerpunten gedefinieerd: woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid, sport en natuurlijk het platteland/buitengebied als bondgenoot van de Boerburgerbeweging (BBB). Hierover later snel meer!

Lokaal SH werkt samen met Boer Burger Beweging (BBB)

26 april 2021 hebben we onze krachten middels een bondgenootschap gebundeld met de Boer Burger Beweging (BBB). Wim Jaspers (voorzitter Lokaal SH): “Beide politieke partijen richten zich veelal op het platteland. De manier van politiek bedrijven is bovendien gelijk. We zien deze samenwerking als een bondgenootschap van gelijkgestemden op het gebied van het platteland. De BBB-kiezers zijn bovendien onze kiezers. Daar waar we kunnen, helpen we elkaar nu.”

Meer hierover leest u hier: https://www.ed.nl/de-peel/bondgenoten-van-het-platteland-bundelen-de-krachten-partij-uit-someren-heide-werkt-samen-met-boer-burger-beweging-br~abe5aef6/

Fractievoorzitter Marco Stolwijk (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)
Commissielid Frank van Tulden (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)

Marco Stolwijk nog 4 jaar door namens LSH

Namens Lokaal Someren en Someren-Heide (afgekort LSH en voorheen Lijst Someren-Heide) zal op 16 maart 2022 Marco Stolwijk als Lijsttrekker optreden. Marco heeft al 11 jaar ervaring als raadslid binnen de Gemeenteraad van Someren namens dezelfde partij.

Even voorstellen

Marco Stolwijk, 42 jaar oud en woonachtig in Someren-Heide is vader van 3 kinderen (7, 6 en 4 jaar) en werkzaam in het dagelijkse leven als Hoofd Vastgoedbeheer bij Kadans Science Partner. Marco is door zijn jarenlange raadslidmaatschap namens de partij onder de naam Lijst Someren-Heide geen onbekende meer. Hij is in 2010 gestart als burgercommissielid en sinds 2011 nu 11 jaar Raadslid waarvan 8 jaar als fractievoorzitter.

Persoonlijk zal Stolwijk zich hard maken voor alles wat met bouwen en wonen, onderwijs, buitengebied en sport te maken heeft.  Op deze onderdelen is erg veel te doen de komende jaren, er wordt veel te weinig gebouwd en de leefbaarheid in de kleine dorpen staat onder druk.

Lokaal SH

Met een nieuw logo, naam en koers wil LSH een verbindende rol invullen tussen enerzijds de (kleine) dorpen onderling en anderzijds tussen burgers en overheid. We gaan vol voor onze eigen koers en willen de vertegenwoordiger zijn voor de burgers in alle dorpen met Someren-Heide als voorbeeld en tegelijkertijd opkomen voor ons prachtige buitengebied.  

De komende maanden werken we aan ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst waarin deze punten tot uiting komen.

LSH  ‘Bouwen aan Someren’                    

Informatie over (digitale) achterbanvergadering:

Iedereen is altijd van harte welkom bij onze maandelijkse achterbanvergaderingen. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor updates. Ook voor vragen (bijvoorbeeld over de actuele data van onze achterbanvergaderingen) kunt u terecht op onze facebookpagina. Stuur gerust eens een berichtje: Facebook LokaalSH

Via onze facebookpagina bent u altijd en overal snel op de hoogte van alles rondom onze partij.