Onderwijs en Sport

Jeugd en onderwijs

Onderwijs
We willen veel doen om onderwijsachterstanden te voorkomen. Hiervoor moet een goede overlegstructuur met de aanbieders van het onderwijs aanwezig zijn.
De kwaliteit van een basisschool staat niet helemaal los van het aantal leerlingen. Er zijn kleine scholen die moeite hebben om kwaliteit te blijven bieden, maar er zijn ook kleine scholen die de titel excellente school bezitten. Lijst Someren-Heide vindt dat op lokaalniveau moet worden beslist welke scholen open blijven en welke dicht moeten. Voorwaarde is dat de school nog steeds onderwijs van goede kwaliteit kan leveren. Kwaliteit is het belangrijkste, niet de hoeveelheid leerlingen.

Uitgangspunt is en blijft dat in elke wijk of dorp één basisschool aanwezig blijft.
Het huidige beleid voor vroeg en voorschoolse educatie (vve) moet behouden blijven voor elke kern zodat eventuele leerachterstanden vroegtijdig gesignaleerd worden.
Voorschoolse en naschoolse opvang en peuteropvang moet aanwezig zijn in alle dorpen en betaalbaar zijn voor de inwoners van de gemeente Someren.

Lichamelijke opvoeding
Lichamelijke ontwikkeling is een hele belangrijke voorwaarde voor motoriek, leren en sociaal emotionele ontwikkeling.
Wij ondersteunen van harte de Natuurlijk bewegen lesmethodiek.

Sport en cultuur

Sport
Lijst Someren-Heide is nog steeds zeer tevreden over het niveau van de sportvoorzieningen in onze gemeente en wil deze vasthouden en onderhouden. Derhalve dienen voldoende vervangingsinvesteringen beschikbaar te zijn. Wij zijn voorstander van een behoorlijke mate van zelfwerkzaamheid bij de verenigingen. Dit niveau dient de komende jaren vastgehouden te worden. Wij vinden dat de sport voor een ieder bereikbaar moet zijn, dus waar nodig moeten hier stimuleringsmaatregelen genomen worden om dit te bereiken.
De sportvoorzieningen dienen ook duurzaam te zijn, verlichting dient bij vervanging te worden voorzien van duurzame LED verlichting.

Samenwerkende verenigingen
Doordat er steeds meer keus is in sportverenigingen wordt het belang van samenwerken steeds groter. Wij zijn voorstander van vergaande samenwerkingen tussen verenigingen waarbij zelfs een omnisportvereniging tot de mogelijkheden behoord. Verenigingen hebben elkaar nodig zowel groot als klein.

Kunstgraskorfbalveld
Naast de reeds opgenomen vervangingen van de tennisbanen en bosplantsoenen vragen wij speciale aandacht voor het kunstgraskorfbalveld van DAKOS (Someren-Heide/Lierop). Dit veld is nu 6 jaar oud en heeft een levensduur van 10 jaar.

Muziekonderwijs
Muziekonderwijs dient bereikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen.
Gemeenschapshuizen, De Ruchte en Open Jongerencentrums
Lijst Someren-Heide is voorstander van een gemeenschapshuis per dorp, inclusief de Weijers in Someren-Noord. Tevens staan wij achter open jongerencentrums zoals deze er zijn in Lierop, Someren en Someren-Eind.
Wij zijn erg blij en ook trots op de positieve ontwikkeling die de Ruchte doormaakt de laatste jaren.

Kermis
Lijst Someren-Heide is een van de aanjagers geweest van de aangepaste werkwijze rondom de kermissen in onze gemeente. Wij zijn dan ook voor de komende raadsperiode weer een voorstander van de werkwijze met werkgroepen.
Maar de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de goede en juiste attracties blijft bij de gemeente liggen. De nieuwe opzet van de Kermis in Someren-Heide is wel iets waar wij als politieke partij erg trots op zijn!